fbpx
choices-header
Tất Cả Đều Là Lựa Chọn
separator

Quý vị trả tiền điện. Giờ đây quý vị chọn cách phát điện và trả những gì.

Cư dân và doanh nghiệp trong khu vực dịch vụ của chúng tôi có trương mục PG&E hiện có sẽ tự động được ghi danh vào dịch vụ phát điện GreenStart của SVCE. Quý vị cũng có thể nâng cấp lên GreenPrime hoặc vẫn dùng dịch vụ phát điện của PG&E.

Khách hàng xài năng lượng mặt trời: Xin xem trang năng lượng mặt trời trên mái nhà để biết thêm thông tin về thời biểu ghi danh và lựa chọn Đo Năng Lượng Thực Sự (Net Energy Metering) với SVCE.

leaf-icon GreenStart 

GreenStart Graphic

Không Cácbon*
Tái Tạo 50%

GreenStart là chào mời điện tiêu chuẩn, giá cạnh tranh của SVCE.

Tất cả khách hàng đều được ghi danh tự động vào GreenStart, phát điện từ những nguồn tái tạo như nguồn gió và năng lượng mặt trời và không cácbon như thủy điện lớn.

*Lấy từ gió, năng lượng mặt trời, nước và những nguồn năng lượng tái tạo khác để đáp ứng nhu cầu hàng năm của các khách hàng SVCE.

leaf-icon GreenPrime 

GreenPrime Graphic

Không Cácbon*
Tái Tạo 100%

Hãy nâng cấp lên GreenPrime, dịch vụ phát điện tái tạo 100% của SVCE và đứng đầu cam kết về tương lai năng lượng sạch của cộng đồng. GreenPrime được phát từ nguồn không cácbon, tái tạo 100%, chủ yếu từ trang trại năng lượng mặt trời và gió tại California và lưới điện miền tây. Mua GreenPrime mở rộng thêm nữa khả năng phát điện từ những nguồn năng lượng có thể tái tạo mới và cạnh tranh này.

GreenPrime có sẵn theo chi phí chưa đến 1 xu mỗi kilowatt-giờ. Đối với khách hàng tư gia điển hình thì chưa đến $5 một tháng.

Là khách hàng, quý vị có thể chọn “GreenPrime, Anytime” sau khi được ghi danh vào GreenStart.

*Lấy từ gió, năng lượng mặt trời, nước và những nguồn năng lượng tái tạo khác để đáp ứng nhu cầu hàng năm của các khách hàng SVCE.

energy-certified-logo

Sản phẩm Năng Lượng Tái Tạo 100% GreenPrime của SVCE được chứng nhận Green-e Energy, và đáp ứng tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và khách hàng do Trung Tâm Giải Pháp Tài Nguyên phi lợi nhuận đề ra. Tìm hiểu thêm tại www.green-e.org.

Xem Nhãn Năng Lượng và Giá, Điều Khoản & Điều Kiện (Power Content Label and Price, Terms & Conditions, hay PCL & PTC) để biết danh sách tài nguyên đầy đủ bao gồm trong GreenPrime hoặc xem điểm chánh về điều kiện thuê mua. PCL & PTC

Phần Thưởng khi là Doanh Nghiệp GreenPrime

Chọn GreenPrime có thể giúp cho doanh nghiệp của quý vị đáp ứng các mục tiêu năng lượng tái tạo khác và đủ điều kiện được các chứng nhận uy tín.

LEED-logogreenbiz-logoclimateregistry-logogreenpower-logocdp-logo

Chào Mừng Quý Vị Trở Lại Năng Lượng Sạch

Nếu đã không tham gia vào dịch vụ phát điện của Silicon Valley Clean Energy, quý vị có thể ghi danh lại để trả ít tiền điện hơn và tham gia vào chương trình năng lượng sạch, do địa phương làm chủ, được thành lập để hỗ trợ cộng đồng của quý vị.
illustration of solar panels on home

Khách Hàng Sử Dụng Năng Lượng Mặt Trời và Đo Năng Lượng Thực Sự

Nếu có lắp hệ thống phát điện từ năng lượng mặt trời tại gia hay doanh nghiệp của mình thì quý vị có thể được tín dụng cho năng lượng tái tạo đã phát và bù lại một số hay tất cả chi phí thường trả khi sử dụng điện. Chương trình Đo Năng Lượng Thực Sự (Net Energy Metering, hay NEM) của SVCE trả mức giá cao hơn PG&E cho điện thặng dư.

Nếu quý vị là khách hàng NEM với PG&E, thì trương mục của quý vị sẽ được tự động ghi danh vào chương trình NEM của SVCE. PG&E sẽ điều chỉnh trương mục của quý vị vào thời điểm ghi danh.

Không Tham Gia

Kết hợp cung cấp năng lượng 2017 của PG&E không có cacbon gần 80%, với phần lớn một nửa (33%) từ những nguồn có thể tái tạo (thông tin trên biểu đồ hình tròn là từ Nhãn Loại Điện 2017 gần nhất của PG&E). Nếu không muốn tham gia vào SVCE và chọn dịch vụ phát điện của PG&E, quý vị chỉ cần điền vào mẫu đơn không tham gia. Và nếu sau này quý vị thấy SVCE thực sự phù hợp với quý vị, thì chúng tôi rất hân hạnh chào mừng quý vị trở lại. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc hay khó khăn nào khi điền đơn, xin gọi trực tiếp cho chúng tôi theo số 1-844-474-SVCE (7823).

calculate

So Sánh Chi Phí và Tiết Kiệm của Quý V

Quý vị có thể so sánh chi phí SVCE với PG&E bằng cách tải về công cụ tính để so sánh chi phí của chúng tôi. Nếu quý vị có hóa đơn trong tay thì dùng biểu giá và thông tin về kilowatt-giờ (kWh) trên hóa đơn để tính chi phí điện mới của quý vị.

Sourced from wind, solar, hydro and other renewable energy sources to meet the total annual demand of SVCE customers

Based on typical residential usage of 470 kWh under the E-1 rate schedule at current PG&E rates, and SVCE rates effective August 1, 2019. Actual costs will vary depending on usage, location, rate schedule, and other factors. Estimate provided is an average of seasonal rates. PG&E renewable energy content as reported in the Annual Report to the California Energy Commission Power Source Disclosure Program in June 2019.

Based on typical small commercial usage of 850 kWh per month under the A-1 Time of Use rate schedule at current PG&E rates, and SVCE rates effective August 1, 2019. Actual costs will vary depending on usage, location, rate schedule, and other factors. Estimate provided is an average of seasonal rates. PG&E renewable energy content as reported in the Annual Report to the California Energy Commission Power Source Disclosure Program in June 2019.

Based on large commercial monthly usage of 265,360 kWh per month and annual peak demand of 730 kW under the E-19S rate schedule at current PG&E rates, and SVCE rates effective April 1, 2018. Actual costs will vary depending on usage, location, rate schedule, and other factors. Estimate provided is an average of seasonal rates. PG&E renewable energy content as reported in the Annual Report to the California Energy Commission Power Source Disclosure Program in June 2019. 

根據目前 PG&E 價格以及 2019 年 8 月 1 日生效的 SVCE 價格的 E-1 價格表下 470 千瓦小時 (kWh) 的典型民用用電量。實際費用將根據用電量、地點、價格表和其他因素而有所不同。所提供的估計值是季節性費率的平均值。PG&E 可再生能源含量如 2019 年 6 月提交給加州能源委員會電源披露計劃 (Power Source Disclosure Program) 的年度報告中所報告的。

根據目前 PG&E 價格以及 2019 年 8 月 1 日生效的 SVCE 價格的 A-1 使用時間價格表下每個月 850 千瓦小時 (kWh) 的典型小型商用用電量。實際費用將根據用電量、地點、價格表和其他因素而有所不同。所提供的估計值是季節性費率的平均值。PG&E 可再生能源含量如 2019 年 6 月提交給加州能源委員會電源披露計劃 (Power Source Disclosure Program) 的年度報告中所報告的。

根據目前 PG&E 價格以及 2019 年 8 月 1 日生效的 SVCE 價格的 E-19S 價格表下每個月 265,360 千瓦小時 (kWh) 的每月大型商用用電量以及 730 千瓦 (kW) 的年度巔峰需求量。實際費用將根據用電量、地點、價格表和其他因素而有所不同。所提供的估計值是季節性費率的平均值。PG&E 可再生能源含量如 2019 年 6 月提交給加州能源委員會電源披露計劃 (Power Source Disclosure Program) 的年度報告中所報告的。

The California Public Utilities Commission does not classify large hydroelectric facilities as renewable energy sources, though hydroelectric power is classified as 100% carbon-free.

加州公用事業委員會不將大型水力發電廠歸類為可再生能源,因為這些發電設施需要建造大壩。

En función del uso residencial típico de 450 kWh según el esquema de tarifas E-1 con las tarifas de PG&E actuales y las tarifas de SVCE con entrada en vigencia el 1 de abril de 2018. Los costos actuales variarán según el uso, el lugar, el esquema de tarifas y otros factores. El cálculo proporcionado es un promedio de tarifas estacionales. Contenido de energía renovable de PG&E según se comunica en el Informe Anual al Programa de Divulgación de Fuentes de Energía de la Comisión de Energía de California en junio de 2019.

En función del uso comercial pequeño típico de 850 kWh por mes según el esquema de tarifas de Tiempo de Uso A-1 con las tarifas de PG&E actuales y las tarifas de SVCE con entrada en vigencia el 1 de abril de 2018. Los costos actuales variarán según el uso, el lugar, el esquema de tarifas y otros factores. El cálculo proporcionado es un promedio de tarifas estacionales. Contenido de energía renovable de PG&E según se comunica en el Informe Anual al Programa de Divulgación de Fuentes de Energía de la Comisión de Energía de California en junio de 2019.

En función del uso mensual comercial grande de 265,360 kWh por mes y la demanda pico anual de 730 kW según el esquema de tarifas E-19S con las tarifas de PG&E actuales y las tarifas de SVCE con entrada en vigencia el 1 de augusto de 2019. Los costos actuales variarán según el uso, el lugar, el esquema de tarifas y otros factores. El cálculo proporcionado es un promedio de tarifas estacionales. Contenido de energía renovable de PG&E según se comunica en el Informe Anual al Programa de Divulgación de Fuentes de Energía de la Comisión de Energía de California en junio de 2019.

La Comisión de Servicios Públicos de California no clasifica las grandes instalaciones hidroeléctricas como fuentes de energía renovable, aunque están clasificadas como 100 % libres de carbono.

Dựa theo mức sử dụng tư gia điển hình là 470 kWh theo biểu giá E-1 ở mức giá hiện tại của PG&E, và mức giá của SJCE có hiệu lực từ ngày 1 tháng Tám, 2019. Chi phí thực sự sẽ thay đổi tùy theo mức sử dụng, địa điểm, biểu giá và những yếu tố khác. Ước tính được cung cấp là trung bình của mức giá theo mùa. Loại năng lượng tái tạo PG&E như cho biết trong Báo Cáo Thường Niên cho Chương Trình Khai Trình Nguồn Điện của Ủy Ban Năng Lượng California (California Energy Commission Power Source Disclosure Program), vào tháng Sáu, 2019.

Dựa theo sử dụng thương mại nhỏ điển hình là 850 kWh mỗi tháng theo biểu giá của Thời Hạn Sử Dụng A-1 theo mức giá hiện tại của PG&E, và mức giá của SVCE hiệu lực vào ngày 1 tháng Tám, 2019. Chi phí thực tế sẽ khác nhau tùy thuộc vào cách sử dụng, địa điểm, biểu giá và các yếu tố khác. Ước tính được cung cấp là trung bình của mức giá theo mùa. Loại năng lượng tái tạo PG&E như cho biết trong Báo Cáo Thường Niên cho Chương Trình Khai Trình Nguồn Điện của Ủy Ban Năng Lượng California (California Energy Commission Power Source Disclosure Program), vào tháng Sáu, 2019.

Dựa theo sử dụng thương mại lớn hàng tháng là 265,360 kWh mỗi tháng và nhu cầu cao điểm hàng năm là 730 kW theo biểu giá E-19S theo mức giá hiện tại của PG&E, và mức giá của SVCE có hiệu lực vào ngày 1 tháng Tám, 2019. Chi phí thực tế sẽ khác nhau tùy thuộc vào cách sử dụng, địa điểm, biểu giá và các yếu tố khác. Ước tính này là trung bình của mức giá theo mùa. Loại năng lượng tái tạo PG&E như cho biết trong Báo Cáo Thường Niên cho Chương Trình Khai Trình Nguồn Điện của Ủy Ban Năng Lượng California (California Energy Commission Power Source Disclosure Program), vào tháng Sáu, 2019.

Ủy ban Tiện ích Công cộng California không phân loại các cơ sở thủy điện lớn làm nguồn năng lượng tái tạo, mặc dù điện thủy điện được phân loại là không có carbon.

來自於風能、太陽能、水力發電和其他可再生能源,能滿足 SVCE 用戶全年的需求。

Con origen en fuentes de energía eólica, solar, hidráulica y otras fuentes de
energía renovable para satisfacer la demanda total anual de clientes de SVCE.

Lấy từ gió, năng lượng mặt trời, nước và những nguồn năng lượng tái tạo khác để đáp ứng nhu cầu hàng năm của các khách hàng SVCE.

In response to local public health concerns, the SVCE office will be closed, until further update, on Monday, March 16, 2020 through Tuesday, April 7, 2020.
The contact center will remain open and can be reached via phone at 1-877-474-7823.