fbpx
rooftop_header
Năng Lượng Mặt Trời trên Mái Nhà
separator

Có Năng Lượng Mặt Trời Không?

Chúng tôi nhiệt tình khuyến khích khách hàng phát điện sạch cho riêng mình! Khách hàng có năng lượng mặt trời tại tư gia hay doanh nghiệp có thể tận dụng chương trình Đo Năng Lượng Thực Sự (Net Energy Metering, hay NEM) hấp dẫn của Silicon Valley Clean Energy.

Lợi Ích của Chương Trình SVCE NEM

retail

Giá Trị Bán Lẻ cho Phát Điện Thặng Dư

SVCE định giá phát điện thặng dư thực sự theo mức giá phát bán lẻ đầy đủ, giá tốt hơn nhiều so với mức giá bán sỉ là 2-4 xu do PG&E trả.

rollover

Tính Tiền Hàng Tháng với Chuyển Tín Dụng

Chúng tôi tính tiền hàng tháng do đó quý vị không bị chi phí một năm trong điều chỉnh hàng năm. Chuyển tín dụng thừa từ tháng này qua tháng khác.

cashout

Lấy Tiền Mặt Hàng Năm Tự Động

Số dư tín dụng trên $100 cho phát điện thặng dự được trả tự động hàng tháng cho quý vị vào tháng Tư mỗi năm, cho đến tối đa $5,000.

opportunity

Cơ Hội để Ghi Danh vào GreenPrime

Không giống như PG&E, các khách hàng của SVCE NEM có thể bảo đảm khi quý vị cần thêm điện, thì 100% là năng lượng tái tạo—theo chi phí phụ trội chỉ $0.008/kWh.

tradeout

Giá Trị Phụ Trội cho Phát Điện Thặng Dư của GreenPrime

Nâng cấp lên GreenPrime, dịch vụ năng lượng tái tạo 100% của SVCE, trả thêm $0.008/kWh cho phát điện thực sự.

NEM Hoạt Ðộng Ra Sao

Đồng hồ đặc biệt theo đõi chênh lệch giữa số điện do các tấm năng lượng mặt trời tạo ra và số điện quý vị sử dụng trong mỗi chu kỳ tính tiền. Khi tấm năng lượng của quý vị tạo ra nhiều điện hơn mức quý vị sử dụng thì quý vị sẽ được ghi có trên hóa đơn. Và nếu tín dụng được hơn $100 hoặc hơn thì quý vị sẽ được chi phiếu từ SVCE vào tháng Tư, tối đa là $5,000.

Nếu ghi danh vào dịch vụ GreenPrime tái tạo 100% của Silicon Valley Clean Energy thì quý vị sẽ trả thêm $0.008/kWh cho tiêu thụ thực sự, nhưng sẽ được khấu trừ thêm $0.008 cho phát điện thực sự—và mang khấu trừ thừa sang tháng kế tiếp.

Đủ tiêu chuẩn

Bất cứ khách hàng SVCE nào đáp ứng các đòi hỏi chương trình NEM của PG&E sẽ đủ điều kiện được chương trình NEM của chúng tôi. Thông thường, điều này bao gồm khách hàng có hệ thống phát điện tái tạo (như đặt tấm năng lượng mặt trời, gió, khí sinh học và nhiên liệu) chưa tới 1,000 kW. Đặt tại tư gia cụ thể là 4-5 kW, và đặt thương mại cụ thể là 100-200 kW.

Chương trình NEM của Silicon Valley Clean Energy chỉ có cho khách hàng trong khu vực dịch vụ của SVCE. Khách hàng bên ngoài khu vực dịch vụ của SVCE vẫn có thể nộp đơn xin NEM thông qua PG&E, nhưng sẽ không được lợi từ giá biểu NEM hấp dẫn của SVCE.

Cách Ghi Danh

Khách Hàng Hiện Tại của NEM. Nếu đã ghi danh vào chương trình NEM của PG&E và muốn chuyển sang SCVE, quý vị sẽ tự động được ghi danh vào chương trình NEM của SVCE—không cần phải làm gì cả. Cả PG&E và SVCE sẽ điều chỉnh chi phí thực sự và ghi có trên trương mục của quý vị (còn gọi là “điều chỉnh”) khi người cung cấp năng lượng của quý vị chuyển sang SVCE hay trở lại PG&E. Điều chỉnh này sẽ đưa đến chênh lệch thiếu cho bất cứ chi phí sử dụng nào còn nợ cho đến nay, hoặc dẫn đến bị mất bất cứ tín dụng thừa nào trên trương mục của quý vị vào lúc đó.

Khách Hàng Mới của NEM. Các khách hàng SVCE ghi danh vào chương trình NEM như thường lệ, thông qua PG&E. Sau đó quý vị sẽ tự động được chương trình NEM của SVCE phục vụ.

PG&E phải hoàn tất kết nối NEM trong vòng 30 ngày làm việc sau khi nhận đơn xin. Nếu hiện tại quý vị không có lắp hệ thống phát điện thì chúng tôi khuyến cáo quý vị trước hết nên liên lạc với người lắp hệ thống năng lượng mặt trời hoặc năng lượng khác, hay chuyên viên nào có thể hướng dẫn quý vị các bước lắp đặt hệ thống và nộp đơn xin NEM.

PG&E sẽ cung cấp giấy phép sau cùng để hoạt động hệ thống PV năng lượng của quý vị và/hoặc hệ thống gió, dù quý vị có là khách hàng của SVCE hay không. PG&E sẽ duyệt xét đơn xin đã điền của quý vị, cùng với sơ đồ đường dây tiêu biểu cho hệ thống của quý vị. Sau khi đánh giá duyệt xét thiết kế của quý vị thì PG&E sẽ lắp đồng hồ hai chiều. Quý vị có thể cho hệ thống PV hoạt động sau khi nhận thư “Cho Phép Hoạt Động”.

Hóa Đơn Mẫu của NEM

Là khách hàng của Đo Năng Lượng Thực Sự của SVCE, quý vị sẽ thấy mục đường dây liên quan đến NEM trên trang Chi Phí Phát Điện SVCE trên hóa đơn năng lượng hàng tháng. Quý vị sẽ thấy các thông tin về chi phí không phải của NEM trong phần Hiểu Hóa Đơn của Quý Vị.

PGE BILL 3_ElectricOnly

1

Tín dụng cho/từ Số Dư NEM
Một dòng mới được thêm vào tờ hóa đơn cho thấy tín dụng phát diện của Đo Năng Lượng Thực Sự (Net Energy Metering, hay NEM) tích lũy gọi là “Tín Dụng cho Số Dư NEM.” Đây là số tiền được thêm vào hay trừ đi từ Số Dư NEM hiện tại, nếu có.

2

Số Dư Tín Dụng NEM SVCE hiện tại của quý vị là $XX.XX.
Đây là số dư ghi có cho các tháng tới.

PGE BILL 3_ElectricOnly

3

Số Tiền Nợ NEM của our SVCE hiện tại của quý vị là $0.00
Nếu quý vị không có số dư ghi có thì thông điệp này sẽ thể hiện cho quý vị thấy. Ngoài ra, trên hóa đơn tháng Tư, nếu quý vị thấy số dư ghi có lớn hơn $100, thì SVCE sẽ gởi cho quý vị chi phiếu cho số tiền này đến $5000, và 0 ngoài số dư ghi có của quý vị. Nếu số dư ghi có của quý vị chưa đến $100, thì số dư sẽ được chuyển đi.

Sourced from wind, solar, hydro and other renewable energy sources to meet the total annual demand of SVCE customers

Based on typical residential usage of 470 kWh under the E-1 rate schedule at current PG&E rates, and SVCE rates effective August 1, 2019. Actual costs will vary depending on usage, location, rate schedule, and other factors. Estimate provided is an average of seasonal rates. PG&E renewable energy content as reported in the Annual Report to the California Energy Commission Power Source Disclosure Program in June 2019.

Based on typical small commercial usage of 850 kWh per month under the A-1 Time of Use rate schedule at current PG&E rates, and SVCE rates effective August 1, 2019. Actual costs will vary depending on usage, location, rate schedule, and other factors. Estimate provided is an average of seasonal rates. PG&E renewable energy content as reported in the Annual Report to the California Energy Commission Power Source Disclosure Program in June 2019.

Based on large commercial monthly usage of 265,360 kWh per month and annual peak demand of 730 kW under the E-19S rate schedule at current PG&E rates, and SVCE rates effective April 1, 2018. Actual costs will vary depending on usage, location, rate schedule, and other factors. Estimate provided is an average of seasonal rates. PG&E renewable energy content as reported in the Annual Report to the California Energy Commission Power Source Disclosure Program in June 2019. 

根據目前 PG&E 價格以及 2019 年 8 月 1 日生效的 SVCE 價格的 E-1 價格表下 470 千瓦小時 (kWh) 的典型民用用電量。實際費用將根據用電量、地點、價格表和其他因素而有所不同。所提供的估計值是季節性費率的平均值。PG&E 可再生能源含量如 2019 年 6 月提交給加州能源委員會電源披露計劃 (Power Source Disclosure Program) 的年度報告中所報告的。

根據目前 PG&E 價格以及 2019 年 8 月 1 日生效的 SVCE 價格的 A-1 使用時間價格表下每個月 850 千瓦小時 (kWh) 的典型小型商用用電量。實際費用將根據用電量、地點、價格表和其他因素而有所不同。所提供的估計值是季節性費率的平均值。PG&E 可再生能源含量如 2019 年 6 月提交給加州能源委員會電源披露計劃 (Power Source Disclosure Program) 的年度報告中所報告的。

根據目前 PG&E 價格以及 2019 年 8 月 1 日生效的 SVCE 價格的 E-19S 價格表下每個月 265,360 千瓦小時 (kWh) 的每月大型商用用電量以及 730 千瓦 (kW) 的年度巔峰需求量。實際費用將根據用電量、地點、價格表和其他因素而有所不同。所提供的估計值是季節性費率的平均值。PG&E 可再生能源含量如 2019 年 6 月提交給加州能源委員會電源披露計劃 (Power Source Disclosure Program) 的年度報告中所報告的。

The California Public Utilities Commission does not classify large hydroelectric facilities as renewable energy sources, though hydroelectric power is classified as 100% carbon-free.

加州公用事業委員會不將大型水力發電廠歸類為可再生能源,因為這些發電設施需要建造大壩。

En función del uso residencial típico de 450 kWh según el esquema de tarifas E-1 con las tarifas de PG&E actuales y las tarifas de SVCE con entrada en vigencia el 1 de abril de 2018. Los costos actuales variarán según el uso, el lugar, el esquema de tarifas y otros factores. El cálculo proporcionado es un promedio de tarifas estacionales. Contenido de energía renovable de PG&E según se comunica en el Informe Anual al Programa de Divulgación de Fuentes de Energía de la Comisión de Energía de California en junio de 2019.

En función del uso comercial pequeño típico de 850 kWh por mes según el esquema de tarifas de Tiempo de Uso A-1 con las tarifas de PG&E actuales y las tarifas de SVCE con entrada en vigencia el 1 de abril de 2018. Los costos actuales variarán según el uso, el lugar, el esquema de tarifas y otros factores. El cálculo proporcionado es un promedio de tarifas estacionales. Contenido de energía renovable de PG&E según se comunica en el Informe Anual al Programa de Divulgación de Fuentes de Energía de la Comisión de Energía de California en junio de 2019.

En función del uso mensual comercial grande de 265,360 kWh por mes y la demanda pico anual de 730 kW según el esquema de tarifas E-19S con las tarifas de PG&E actuales y las tarifas de SVCE con entrada en vigencia el 1 de augusto de 2019. Los costos actuales variarán según el uso, el lugar, el esquema de tarifas y otros factores. El cálculo proporcionado es un promedio de tarifas estacionales. Contenido de energía renovable de PG&E según se comunica en el Informe Anual al Programa de Divulgación de Fuentes de Energía de la Comisión de Energía de California en junio de 2019.

La Comisión de Servicios Públicos de California no clasifica las grandes instalaciones hidroeléctricas como fuentes de energía renovable, aunque están clasificadas como 100 % libres de carbono.

Dựa theo mức sử dụng tư gia điển hình là 470 kWh theo biểu giá E-1 ở mức giá hiện tại của PG&E, và mức giá của SJCE có hiệu lực từ ngày 1 tháng Tám, 2019. Chi phí thực sự sẽ thay đổi tùy theo mức sử dụng, địa điểm, biểu giá và những yếu tố khác. Ước tính được cung cấp là trung bình của mức giá theo mùa. Loại năng lượng tái tạo PG&E như cho biết trong Báo Cáo Thường Niên cho Chương Trình Khai Trình Nguồn Điện của Ủy Ban Năng Lượng California (California Energy Commission Power Source Disclosure Program), vào tháng Sáu, 2019.

Dựa theo sử dụng thương mại nhỏ điển hình là 850 kWh mỗi tháng theo biểu giá của Thời Hạn Sử Dụng A-1 theo mức giá hiện tại của PG&E, và mức giá của SVCE hiệu lực vào ngày 1 tháng Tám, 2019. Chi phí thực tế sẽ khác nhau tùy thuộc vào cách sử dụng, địa điểm, biểu giá và các yếu tố khác. Ước tính được cung cấp là trung bình của mức giá theo mùa. Loại năng lượng tái tạo PG&E như cho biết trong Báo Cáo Thường Niên cho Chương Trình Khai Trình Nguồn Điện của Ủy Ban Năng Lượng California (California Energy Commission Power Source Disclosure Program), vào tháng Sáu, 2019.

Dựa theo sử dụng thương mại lớn hàng tháng là 265,360 kWh mỗi tháng và nhu cầu cao điểm hàng năm là 730 kW theo biểu giá E-19S theo mức giá hiện tại của PG&E, và mức giá của SVCE có hiệu lực vào ngày 1 tháng Tám, 2019. Chi phí thực tế sẽ khác nhau tùy thuộc vào cách sử dụng, địa điểm, biểu giá và các yếu tố khác. Ước tính này là trung bình của mức giá theo mùa. Loại năng lượng tái tạo PG&E như cho biết trong Báo Cáo Thường Niên cho Chương Trình Khai Trình Nguồn Điện của Ủy Ban Năng Lượng California (California Energy Commission Power Source Disclosure Program), vào tháng Sáu, 2019.

Ủy ban Tiện ích Công cộng California không phân loại các cơ sở thủy điện lớn làm nguồn năng lượng tái tạo, mặc dù điện thủy điện được phân loại là không có carbon.

來自於風能、太陽能、水力發電和其他可再生能源,能滿足 SVCE 用戶全年的需求。

Con origen en fuentes de energía eólica, solar, hidráulica y otras fuentes de
energía renovable para satisfacer la demanda total anual de clientes de SVCE.

Lấy từ gió, năng lượng mặt trời, nước và những nguồn năng lượng tái tạo khác để đáp ứng nhu cầu hàng năm của các khách hàng SVCE.