fbpx
terms_and_conditions
Các Điều Khoản và Điều Kiện Dịch Vụ
separator

Ghi Danh vào GreenStart

Silicon Valley Clean Energy (SVCE) là nơi cung cấp dịch vụ phát điện mặc định tại các thành phố Campbell, Cupertino, Gilroy, Los Altos, Los Altos Hills, Los Gatos, Milpitas, Monte Sereno, Morgan Hill, Mountain View, Saratoga, Sunnyvale và Quận Santa Clara chưa hợp nhất. Các trương mục trong phạm vi khu vực dịch vụ của SVCE sẽ tự động được ghi danh vào dịch vụ phát điện GreenStart của SVCE. Chủ trương mục có thể yêu cầu không tham gia chương trình vào bất cứ lúc nào.

Nâng Cấp GreenPrime

Chủ trương mục SVCE có thể nâng cấp dịch vụ vào bất cứ lúc nào bằng cách ghi danh vào GreenPrime, dịch vụ phát điện tái tạo 100% của SVCE. Khách hàng của GreenPrime có thể trở lại dịch vụ GreenStart của SVCE miễn phí, có hiệu lực ba tháng kể từ ngày ghi trên đồng hồ kế tiếp. Khách hàng GreenPrime muốn không tham gia dịch vụ SVCE và trở lại dịch vụ theo gói của PG&E sẽ phải theo các điều khoản và điều kiện rút khỏi tiêu chuẩn.

Xem Nhãn Năng Lượng và Giá, Điều Khoản & Điều Kiện (Power Content Label and Price, Terms & Conditions, hay PCL & PTC) để biết danh sách tài nguyên đầy đủ bao gồm trong GreenPrime hoặc xem điểm chánh về điều kiện thuê mua. PCL & PTC

Mức Giá

Mức giá phát điện của SVCE được quản lý theo cách cung cấp điện sạch hơn với mức giá cạnh tranh. Bất cứ thay đổi nào về mức giá sẽ được thông qua buổi họp công cộng có thông báo của Ban Giám Đốc Silicon Valley Clean Energy. PG&E tính tiền Điều Chỉnh Chi Phí Điện Thông Thường (Power Charge Indifference Adjustment, hay PCIA) hàng tháng và Phụ Phí Đại Lý. Xin liên lạc PG&E để biết thêm thông tin về những chi phí này. SVCE đã tính toán những chi phí phụ trội này vào mức giá tính. Xem mức giá SVCE trực tuyến tại www.SVCleanEnergy.org hoặc gọi số 1-844-474-7823 để biết thêm thông tin. Những mức giá này và so sánh chi phí có thể thay đổi theo thời gian. Các chương trình trợ giúp tài chánh như Mức Giá Năng Lượng Thay Thế California (California Alternate Rates for Energy, hay CARE), Trợ Giúp Giá Điện Gia Đình (Family Electric Rate Assistance, hay FERA) và Trợ Cấp Căn Bản Y Tế vẫn giống như với SVCE. Nếu quý vị được ghi danh vào bất cứ số nào trong những chương trình này với PG&E, thì những chương trình này sẽ tiếp tục áp dụng cho quý vị với tư cách là khách hàng của SVCE.

Tính hóa đơn

Quý vị sẽ nhận hóa đơn hàng tháng từ PG&E bao gồm tất cả chi phí liên quan đến điện, gồm chi phí phát điện của SVCE. PG&E sẽ chuyển tiền trả phát điện SVCE cho SVCE. PG&E sẽ tiếp tục tính phí truyền điện, phân phối, các chương trình hàng hóa công cộng và chi phí khác không phải phát điện theo cùng mức giá như họ tính cho khách hàng không được dịch vụ của SVCE.

Không Tham Gia

Quý vị có thể yêu cầu không tham gia dịch vụ phát điện của SVCE vào bất cứ lúc nào bằng cách gọi số 1-844-474-7823 hoặc vào www.SVCleanEnergy.org. Xin chuẩn bị sẵn thông tin về trương mục PG&E để trình bày yêu cầu của quý vị. Nếu quý vị được ghi danh vào dịch vụ SVCE, thì sẽ được miễn phí khi không tham gia trước khi dịch vụ SVCE bắt đầu hay trong vòng 60 ngày sau khi dịch vụ SVCE bắt đầu. Sau thời hạn này, chúng tôi sẽ tính phí hành chánh một lần ($5 cho nhà ở và $25 cho thương mại). Xin nhớ rằng nếu không tham gia và trở lại PG&E, thì quý vị sẽ không có lựa chọn trở lại SVCE trong một năm tròn và sẽ phải theo các điều khoản và điều kiện dịch vụ của PG&E. Ngoài ra, PG&E đòi hỏi khách hàng của SVCE sử dụng một trong những lựa chọn sau đây để trở lại dịch vụ phát điện của PG&E: Lựa Chọn 1) Trở lại dịch vụ phát điện của PG&E vào cuối chu kỳ tính tiền hiện tại trên hóa đơn theo mức giá chuyển tiếp của PG&E trong thời hạn sáu tháng và mức giá tiêu chuẩn sau đó; hoặc Lựa Chọn 2) Trở lại dịch vụ phát điện của PG&E, sau khi thông báo sáu tháng, theo mức giá tiêu chuẩn của PG&E. Vào www.pge.com/cca để biết thêm thông tin về các điều khoản và điều kiện của PG&E. Trương mục sẽ được chuyển đi vào ngày ghi trên đồng hồ điện và không chuyển đi được trong giữa chu kỳ tính tiền trên hóa đơn. Yêu cầu không tham gia nhận ít nhất 5 ngày trước ngày ghi trên đồng hồ của khách hàng sẽ được giải quyết cho ngày ghi trên đồng hồ này; mọi yêu cầu rút khỏi khác sẽ được giải quyết vào ngày ghi trên đồng hồ kế tiếp. Khách hàng không tham gia hoặc ngưng dùng dịch vụ theo cách khác từ SVCE sẽ bị tính tiền điện SVCE đã sử dụng trước khi chấm dứt dịch vụ điện SVCE.

Không trả tiền

Silicon Valley Clean Energy có thể chuyển trương mục của quý vị cho PG&E sau 14 ngày nhận thông báo bằng văn bản nếu quý vị không trả tiền điện. Nếu dịch vụ của quý vị được chuyển đi thì quý vị phải trả lệ phí không tham gia như trình bày trên đây

Chánh Sách Riêng Tư của Khách Hàng

Quý vị có thể xem chánh sách của Silicon Valley Clean Energy về Tánh Chất Kín Đáo của Khách Hàng tại www.SVCleanEnergy.org/customer-confidentiality hoặc bằng cách gọi số 1-844-474-7823.

Sourced from wind, solar, hydro and other renewable energy sources to meet the total annual demand of SVCE customers

Based on typical residential usage of 470 kWh under the E-1 rate schedule at current PG&E rates, and SVCE rates effective August 1, 2019. Actual costs will vary depending on usage, location, rate schedule, and other factors. Estimate provided is an average of seasonal rates. PG&E renewable energy content as reported in the Annual Report to the California Energy Commission Power Source Disclosure Program in June 2019.

Based on typical small commercial usage of 850 kWh per month under the A-1 Time of Use rate schedule at current PG&E rates, and SVCE rates effective August 1, 2019. Actual costs will vary depending on usage, location, rate schedule, and other factors. Estimate provided is an average of seasonal rates. PG&E renewable energy content as reported in the Annual Report to the California Energy Commission Power Source Disclosure Program in June 2019.

Based on large commercial monthly usage of 265,360 kWh per month and annual peak demand of 730 kW under the E-19S rate schedule at current PG&E rates, and SVCE rates effective April 1, 2018. Actual costs will vary depending on usage, location, rate schedule, and other factors. Estimate provided is an average of seasonal rates. PG&E renewable energy content as reported in the Annual Report to the California Energy Commission Power Source Disclosure Program in June 2019. 

根據目前 PG&E 價格以及 2019 年 8 月 1 日生效的 SVCE 價格的 E-1 價格表下 470 千瓦小時 (kWh) 的典型民用用電量。實際費用將根據用電量、地點、價格表和其他因素而有所不同。所提供的估計值是季節性費率的平均值。PG&E 可再生能源含量如 2019 年 6 月提交給加州能源委員會電源披露計劃 (Power Source Disclosure Program) 的年度報告中所報告的。

根據目前 PG&E 價格以及 2019 年 8 月 1 日生效的 SVCE 價格的 A-1 使用時間價格表下每個月 850 千瓦小時 (kWh) 的典型小型商用用電量。實際費用將根據用電量、地點、價格表和其他因素而有所不同。所提供的估計值是季節性費率的平均值。PG&E 可再生能源含量如 2019 年 6 月提交給加州能源委員會電源披露計劃 (Power Source Disclosure Program) 的年度報告中所報告的。

根據目前 PG&E 價格以及 2019 年 8 月 1 日生效的 SVCE 價格的 E-19S 價格表下每個月 265,360 千瓦小時 (kWh) 的每月大型商用用電量以及 730 千瓦 (kW) 的年度巔峰需求量。實際費用將根據用電量、地點、價格表和其他因素而有所不同。所提供的估計值是季節性費率的平均值。PG&E 可再生能源含量如 2019 年 6 月提交給加州能源委員會電源披露計劃 (Power Source Disclosure Program) 的年度報告中所報告的。

The California Public Utilities Commission does not classify large hydroelectric facilities as renewable energy sources, though hydroelectric power is classified as 100% carbon-free.

加州公用事業委員會不將大型水力發電廠歸類為可再生能源,因為這些發電設施需要建造大壩。

En función del uso residencial típico de 450 kWh según el esquema de tarifas E-1 con las tarifas de PG&E actuales y las tarifas de SVCE con entrada en vigencia el 1 de abril de 2018. Los costos actuales variarán según el uso, el lugar, el esquema de tarifas y otros factores. El cálculo proporcionado es un promedio de tarifas estacionales. Contenido de energía renovable de PG&E según se comunica en el Informe Anual al Programa de Divulgación de Fuentes de Energía de la Comisión de Energía de California en junio de 2019.

En función del uso comercial pequeño típico de 850 kWh por mes según el esquema de tarifas de Tiempo de Uso A-1 con las tarifas de PG&E actuales y las tarifas de SVCE con entrada en vigencia el 1 de abril de 2018. Los costos actuales variarán según el uso, el lugar, el esquema de tarifas y otros factores. El cálculo proporcionado es un promedio de tarifas estacionales. Contenido de energía renovable de PG&E según se comunica en el Informe Anual al Programa de Divulgación de Fuentes de Energía de la Comisión de Energía de California en junio de 2019.

En función del uso mensual comercial grande de 265,360 kWh por mes y la demanda pico anual de 730 kW según el esquema de tarifas E-19S con las tarifas de PG&E actuales y las tarifas de SVCE con entrada en vigencia el 1 de augusto de 2019. Los costos actuales variarán según el uso, el lugar, el esquema de tarifas y otros factores. El cálculo proporcionado es un promedio de tarifas estacionales. Contenido de energía renovable de PG&E según se comunica en el Informe Anual al Programa de Divulgación de Fuentes de Energía de la Comisión de Energía de California en junio de 2019.

La Comisión de Servicios Públicos de California no clasifica las grandes instalaciones hidroeléctricas como fuentes de energía renovable, aunque están clasificadas como 100 % libres de carbono.

Dựa theo mức sử dụng tư gia điển hình là 470 kWh theo biểu giá E-1 ở mức giá hiện tại của PG&E, và mức giá của SJCE có hiệu lực từ ngày 1 tháng Tám, 2019. Chi phí thực sự sẽ thay đổi tùy theo mức sử dụng, địa điểm, biểu giá và những yếu tố khác. Ước tính được cung cấp là trung bình của mức giá theo mùa. Loại năng lượng tái tạo PG&E như cho biết trong Báo Cáo Thường Niên cho Chương Trình Khai Trình Nguồn Điện của Ủy Ban Năng Lượng California (California Energy Commission Power Source Disclosure Program), vào tháng Sáu, 2019.

Dựa theo sử dụng thương mại nhỏ điển hình là 850 kWh mỗi tháng theo biểu giá của Thời Hạn Sử Dụng A-1 theo mức giá hiện tại của PG&E, và mức giá của SVCE hiệu lực vào ngày 1 tháng Tám, 2019. Chi phí thực tế sẽ khác nhau tùy thuộc vào cách sử dụng, địa điểm, biểu giá và các yếu tố khác. Ước tính được cung cấp là trung bình của mức giá theo mùa. Loại năng lượng tái tạo PG&E như cho biết trong Báo Cáo Thường Niên cho Chương Trình Khai Trình Nguồn Điện của Ủy Ban Năng Lượng California (California Energy Commission Power Source Disclosure Program), vào tháng Sáu, 2019.

Dựa theo sử dụng thương mại lớn hàng tháng là 265,360 kWh mỗi tháng và nhu cầu cao điểm hàng năm là 730 kW theo biểu giá E-19S theo mức giá hiện tại của PG&E, và mức giá của SVCE có hiệu lực vào ngày 1 tháng Tám, 2019. Chi phí thực tế sẽ khác nhau tùy thuộc vào cách sử dụng, địa điểm, biểu giá và các yếu tố khác. Ước tính này là trung bình của mức giá theo mùa. Loại năng lượng tái tạo PG&E như cho biết trong Báo Cáo Thường Niên cho Chương Trình Khai Trình Nguồn Điện của Ủy Ban Năng Lượng California (California Energy Commission Power Source Disclosure Program), vào tháng Sáu, 2019.

Ủy ban Tiện ích Công cộng California không phân loại các cơ sở thủy điện lớn làm nguồn năng lượng tái tạo, mặc dù điện thủy điện được phân loại là không có carbon.

來自於風能、太陽能、水力發電和其他可再生能源,能滿足 SVCE 用戶全年的需求。

Con origen en fuentes de energía eólica, solar, hidráulica y otras fuentes de
energía renovable para satisfacer la demanda total anual de clientes de SVCE.

Lấy từ gió, năng lượng mặt trời, nước và những nguồn năng lượng tái tạo khác để đáp ứng nhu cầu hàng năm của các khách hàng SVCE.